Thứ bảy, 04 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Hiệu quả của công tác xây dựng nông thôn mới ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020

Hieu qua cua cong tac xay dung nong thon moi nganh Ngan hang giai doan 2016 2020Nhờ vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân ở khu vực nông thôn đã thoát khỏi đói nghèo, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng; tạo điều kiện khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, trình độ phát triển sản xuất của khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Nhiều cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ cho vay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc giao “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình”, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai như sau:

Ban hành văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các huyện, thị xã và các xã được Ban Chỉ đạo địa phương lựa chọn xây dựng nông thôn mới; nắm bắt kịp thời tình hình cho vay phục vụ xây dựng nông thôn mới của các TCTD và thực hiện hỗ trợ giải quyết khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng vay vốn trên địa bàn; rà soát, đánh giá tình hình cho vay xây dựng cơ bản của các TCTD trên địa bàn góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua để triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành phố trong việc triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, tuyên truyền cơ chế, chính sách và các chương trình tín dụng góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

NHNN đã ban hành văn bản số 4116/NHNN-TD ngày 6/6/2018 chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn cho các hợp tác xã nông nghiệp, tạo điêu kiện cho các hợp tác xã tiếp cận vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; NHNN đã có văn bản số 4488/NHNN-TD ngày 15/6/2018 chỉ đạo các TCTD, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhằm đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất phục vụ phát triên sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở từng địa phương theo chuỗi giá trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

Thời gian qua, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố đã tham mưu, phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chỉ đạo, đôn đốc các TCTD đầu tư vốn tín dụng để phát triển sản xuất - kinh doanh, phát triển ngành nghề tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1555/QĐ-NHNN ngày 7/8/2012 về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kế hoạch đã đề ra mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp triển khai cụ thể và thực hiện thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1: năm 2012-2015; giai đoạn 2: năm 2019-2020).

Để tiếp tục thực hiện phong trào trong giai đoạn 2 (2016-2020) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, ngày 26/10/2016, NHNN đã có văn bản số 8126/NHNN-TĐKT chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục triển khai các nội dung thi đua, trong đó tập trung vào việc ban hành cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tập trung vốn cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tiếp tục đăng ký các nội dung hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, NHNN đã chủ động, linh hoạt sử dụng và điều hành các công cụ chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; thông qua công cụ nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn tạo điều kiện cho các TCTD đảm bảo cân đối vốn và kịp thời hỗ trợ vốn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của khách hàng. Đặc biệt, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, NHNN đã triển khai một số cơ chế chính sách ưu đãi đối với các TCTD cho vay nông nghiệp, nông thôn như: Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với TCTD cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Tái cấp vốn cho TCTD cho vay phát triển nông nghiêp, nông thôn phù hợp với mục tiêu, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, các khoản cho vay này được ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn cho vay so với các lĩnh vực khác; Chỉ đạo các TCTD ưu tiên tập trung đầu tư vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích các TCTD tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch tại khu vực nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; Tổ chức nhiều buổi đối thoại và triển khai kết nối giữa Ngân hàng - Doanh nghiệp trên toàn quốc kể từ năm 2014.

Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện nhiệm vụ được giao, NHNN đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tín dụng ưu đãi như chương trình cho vay đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giảm lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Đồng thời, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH, chủ động nâng mức cho vay các chương trình tín dụng chính sách phù hợp với điều kiện thị trường cũng như đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Việc ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách tín dụng đặc thù đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và tổ chức triển khai kịp thời nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần tạo nên hệ thống chính sách đồng bộ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; gắn với chuyên đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, đầu tư tín dụng đối với khu vực nông thôn được điều chỉnh hợp lý, hiệu quả và an toàn hơn. Tín dụng được tập trung cho vay theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phục vụ xuất khẩu.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn

Trong giai đoạn 2016-2020, NHNN đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trong Ngành ưu tiên vốn dụng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói riêng, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân, từng bước đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dư nợ cho vay trên địa bàn các xã trên toàn quốc đến ngày 31/12/2019 đạt 1.226.225 tỷ đồng, gấp 6.22 lần so với dư nợ cuối năm 2010 và tăng 8.8% so với thời điểm kết thúc giai đoạn 1 với hơn 9.5 triệu khách hàng (phần lớn khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp). Doanh số cho vay trong giai đoạn 2 (2016-2020) đạt 4.081.024 tỷ đồng. Trong đó: dư nợ từ nguốn vốn tín dụng thương mại đạt 963.633 tỷ đồng; Dư nợ của NHCSXH trên địa bàn các xã đạt 178.266 tỷ đồng; Dư nợ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, làng nghề ở nông thôn và các chương trình cho vay từ nguồn vốn tài trợ nước ngoài phục vụ xây dựng nông thôn mới đạt 26.546 tỷ đồng; Dư nợ của Ngân hàng Hợp tác xã đạt 11.970 tỷ đồng; Dư nợ của các TCTD khác đạt 45.808 tỷ đồng.

Như vậy, trong giai đoạn 2016-2020, dư nợ tín dụng tăng thêm của các TCTD trên địa bàn các xã đạt 639.176 tỷ đồng (chiếm khoảng 51,2% tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình). Đây chính là phần vốn của ngành Ngân hàng đã được bổ sung cho vay, cùng với các nguồn vốn khác (ngân sách, doanh nghiệp, vốn dân góp) góp phần thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và được tính vào phần vốn tín dụng trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh tín dụng thương mại, các chương trình an sinh xã hội cũng đã giúp các địa phương có thêm nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện, hệ thống giao thông, thủy lợi, máy móc và trang thiết bị sản xuất, bộ mặt nông thôn tại các địa phương ngày càng đổi mới. Ngành Ngân hàng đã tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội.

Có thể thấy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại những thay đổi tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân. Từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện. Tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu tại địa phương của cộng đồng cư dân nông thôn đã được nâng lên.

Đóng góp vào thành quả chung đó có sự tham gia, chung tay của ngành Ngân hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thì tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn các xã trong các năm qua đã phản ánh nỗ lực lớn của ngành Ngân hàng trong việc đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên này. Đồng thời, nhờ vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân ở khu vực nông thôn đã thoát khỏi đói nghèo, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng; tạo điều kiện khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, trình độ phát triển sản xuất của khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Tiếp tục huy động các nguồn vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở xác định nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một trong những lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ phát triển, ngành Ngân hàng tiếp tục tập trung, chủ động tăng cường huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là ở các vùng còn nhiều khó khăn. Chính sách tín dụng tập trung cho vay phát triển sản xuất, cho vay sản xuất ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phục vụ xuất khẩu. Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chương trình chính sách, chương trình tín dụng đặc thù đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các chương trình tín dụng chính sách đặc biệt là tại các vùng khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa với mục tiêu tỷ trọng nguồn vốn tín dụng trong tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới cao hơn so với giai đoạn 2010-2020.

Tiếp tục xác định nông nghiệp, nông thôn là một trong các lĩnh vực ưu tiên, theo đó, tiếp tục chỉ đạo các TCTD mở rộng tín dụng và ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực này; hoàn thiện và bổ sung một số cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng tại các khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn chính đáng của người dân.

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt là đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, mô hình liên kết, giúp tăng giá trị gia tăng trong sản xuất, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo hệ thống ngân hàng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, cải tiến quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay.

Tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trong việc tiếp tục triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách và chỉ đạo các TCTD nhà nước thực hiện duy trì số dư tiền gửu tại NHCSXH theo quy định để tạo nguồn vốn ổn định, dài hạn cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách, đặc biệt là các khách hàng ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn.

Rà soát, sắp xếp, chấn chỉnh và mở rộng các loại hình tín dụng, tài chính vi mô; khuyến khích phát triển mô hình ngân hàng lưu động ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp thuận tiện hơn trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng khác.

Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn, chuyển tải vốn đến người nông dân một cách hiệu quả nhất.

Xem 170 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng