Tin mới nhất

Ban lãnh đạo Hiệp hội ngân hàng việt nam qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp hội: 1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2. Ngân…

Tổ chức trực thuộc

HỘI THẺ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 20 NĂM  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1996 - 2016) Hội thẻ Ngân hàng…

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt nam

Văn phòng Chức năng, nhiệm vụ: - Lập chương trình công tác hàng tháng, 6 tháng, năm của Cơ quan…

Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VI (2016 - 2019)

TT NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ TÊN NGÂN HÀNG HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI 1 Ông Phan Đức Tú Chủ tịch…

Mục tiêu và phạm vi hoạt động

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ VI (2016 - 2019) Phát huy vai…

Quy tắc đạo đức

HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM Số: 21/QĐ-HHNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –…

Quyết định thành lập

CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh…

Điều lệ sửa đổi, bổ xung

BỘ NỘI VỤ Số: 1289/QĐ-BNV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –…

Nhiều người xem

HỘI THẺ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 20 NĂM  XÂY DỰNG…
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp…
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN…
CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Giới thiệu tổng quan về Hiệp hội Ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh “Vietnam Banks’ Association”, (viết tắt là…